BMW Financial Services

BMW Group Financial Services (BMW FS) er BMWs eget finansierings­selskap. Dette er et hel­eid selskap innen­for BMW Group. Selskapet har lang erfaring i å finansiere BMW-kjøre­tøy og kan BMW bedre enn noe annet finansi­erings­selskap. Gjennom gode kunde­opplevelser, har BMW oppnådd status som bransjens premium­merke. I et svært konkurranse­utsatt marked, har BMW FS valgt Contendo som sin system­leverandør for å støtte opp under BMW sin strategi og arbeids­metode for å nå målet om å ha beste finansierings­muligheten til BMW bil­kunder.

 

Kompetanse og salgstrening i forhandlerkanalen

For å møte kundenes behov, har BMW FS en løsning som hjelper dem med å for­valte samt videre­utvikle sam­arbeidet med for­handlerne. Målet er å øke til­freds­heten og salgs­effektivi­teten samt forbedre salgs­ledelsen.

Bil­forhandleren og bil­selgeren får via BMW FS en løsning der de kan følge opp egne salg, resultater og mål­oppnåelse. Brukeren får til­ført kompe­tanse, salgs­tips og annen informa­sjon gjennom del­takelse i ulike lojalitets­konsepter og kampanjer som ligger i løsningen.

 

Løsningen

Contendo har levert en skredder­sydd løsning til BMW Finans ved hjelp av våre standard­moduler. Gjennom en rolle­styrt løsning har brukerne enkelt til­gang til egne nøkkel­tall, konkur­ranser og gjeldende kampanjer. Løsningen henter og inte­grerer tall fra flere ulike systemer inn i en løsning som gir brukeren et samlet bilde på sin mål­oppnåelse og hva som skal til for å “komme i mål”.

 

Resultatet

Løsningen skal i sum gi brukeren en god over­sikt over egen inn­sats, men også hvor man står i for­hold til andre. Contendo er en intuitiv og bruker­vennlig løsning som brukeren kan ta i bruk med mini­malt med opp­læring. Den ansatte og leder ser sin egen opp­nåelse, hvordan deres presta­sjoner er i for­hold til andre og hvordan de er med på å bidra til sitt team og avdeling for en felles mål­opp­nåelse.

Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…»