BMW Group Financial Services (BMW FS) er BMWs eget finansierings­selskap. Dette er et hel­eid selskap innen­for BMW Group. Selskapet har lang erfaring i å finansiere BMW-kjøre­tøy og kan BMW bedre enn noe annet finansi­erings­selskap. Gjennom gode kunde­opplevelser, har BMW oppnådd status som bransjens premium­merke. I et svært konkurranse­utsatt marked, har BMW FS valgt Contendo som sin system­leverandør for å støtte opp under BMW sin strategi og arbeids­metode for å nå målet om å ha beste finansierings­muligheten til BMW bil­kunder.

 

Kompetanse og salgstrening i forhandlerkanalen

For å møte kundenes behov, har BMW FS en løsning som hjelper dem med å for­valte samt videre­utvikle sam­arbeidet med for­handlerne. Målet er å øke til­freds­heten og salgs­effektivi­teten samt forbedre salgs­ledelsen.

Bil­forhandleren og bil­selgeren får via BMW FS en løsning der de kan følge opp egne salg, resultater og mål­oppnåelse. Brukeren får til­ført kompe­tanse, salgs­tips og annen informa­sjon gjennom del­takelse i ulike lojalitets­konsepter og kampanjer som ligger i løsningen.

 

Løsningen

Contendo har levert en skredder­sydd løsning til BMW Finans ved hjelp av våre standard­moduler. Gjennom en rolle­styrt løsning har brukerne enkelt til­gang til egne nøkkel­tall, konkur­ranser og gjeldende kampanjer. Løsningen henter og inte­grerer tall fra flere ulike systemer inn i en løsning som gir brukeren et samlet bilde på sin mål­oppnåelse og hva som skal til for å “komme i mål”.

 

Resultatet

Løsningen skal i sum gi brukeren en god over­sikt over egen inn­sats, men også hvor man står i for­hold til andre. Contendo er en intuitiv og bruker­vennlig løsning som brukeren kan ta i bruk med mini­malt med opp­læring. Den ansatte og leder ser sin egen opp­nåelse, hvordan deres presta­sjoner er i for­hold til andre og hvordan de er med på å bidra til sitt team og avdeling for en felles mål­opp­nåelse.