Selger dere produkter gjennom butikker eller forhandlere? Opplever du at de er klare til å ta i mot kunden eller sagt på en annen måte, at de er kundeklare? Har du en beste praksis tilnærming til hvordan butikkene eller forhandlere følges opp, og har du god nok innsikt i hva som skjer der ute?

 

Har du egne (eller innleide) medarbeidere som følger opp at selgere og ansatte i butikk er informerte og gjør de riktige tingene slik at dine varer og kampanjer presenteres på en måte som selger dem? Menneskene som utfører jobben ute i butikken spiller en nøkkelrolle i å få konsumentene til å kjøpe akkurat dine varer. Arbeidet de gjør har i praksis stor påvirkning på både kundenes førsteinntrykk, bedriftens renommé og – ikke minst – salgsutviklingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mid-section of female staff using digital tablet in super market

 Leading the Team er en løsning som ikke bare løser mange problemer og legger grunnlaget for økt salg. Den gjør oppfølgingen mer lystbetont for den enkelte medarbeider uten at de føler seg overvåket eller styrt - og den gir ledelsen nødvendig innsikt.


Kløften mellom strategi og virkelighet utgjøres ofte av manglende innsikt for å gjøre de riktige tingene

Enten dere selv produserer varene, importerer dem eller på andre måter har ansvar for distribusjonen, er sjansen stor for at dere opplever én eller flere av følgende problemstillinger:

 • Feil profilering og varepresentasjon
  Dine varer presenteres ikke slik de bør – kundene kjenner deg ikke igjen – din merkevare svekkes

 • Manglende kundeopplevelse
  Selgere er ikke oppdatert og informert – de er ikke klar til kampanje eller til å ta i mot kundene. 

 • Tilfeldig oppfølging
  Det er lite systematikk i når den enkelte butikk følges opp.
 • Fravær av metode
  Det blir ofte opp til den enkelte å velge fremgangsmåte for oppfølgingen i butikken – og lite bruk av det som er beste praksis.

 • Lav effektivitet
  Dette følger av punktet over. Legg så til at dyr arbeidstid ofte går med til å følge opp butikker som ikke trenger det like mye som andre.  

 • Manglende dokumentasjon
  En ferdig utfylt sjekkliste er en dårlig bekreftelse på at oppgavene er utført i henhold til oppdraget.

 • Tidkrevende rapportering
  Sjekklistene som medarbeiderne benytter, er gjerne papirbaserte hvis de i det hele tatt brukes. Det er tidkrevende å omsette dem i hensiktsmessige formater for analyse.

 • Manglende læring
  Når rapportering er tungvint og analysene baseres på å gå igjennom bunker med skjemaer, er dette dårlige forutsetninger for at rapportering og analyse skal føre til forbedringer og læring blant medarbeiderne. Dette er utfordringer som hver for seg og til sammen kan skape en kløft mellom faktiske salgstall på den ene siden og bedriftens ambisjoner, planer og potensial på den andre siden.

 

Nytt verktøy hjelper deg å effektivisere oppfølgingen av butikkene og deg som leder grunnlag for å følge opp basert på innsikt

Ta inn over deg at dine medarbeidere allerede er kvalifisert til å løse oppgavene på en bedre måte: Nordmenn flest har nemlig det vi kan kalle svart belte i bruk av smarttelefon og smarte apper og verktøy på mobilen.

Contendo opplever stor interesse for vår nye løsning, Leading the Team, løsningen som ved hjelp målrett og enkel rapportering av aktivitet og kvalitet via en mobil app gir ledelsen nødvendig innsikt til å gjøre de riktige tiltakene og synliggjøre beste praksis for læring og motivasjon.

Leading the Team er en løsning som ikke bare løser problemer og legger grunnlaget for økt salg. Den gjør oppfølgingen mer lystbetont for den enkelte medarbeider uten at de føler seg overvåket eller styrt.

Leading the Team gjenspeiler det som kjennetegner Contendo: Vi utvikler og selger løsninger der fellesnevneren er verktøy som styrker prestasjonene i salgsorganisasjoner slik at de når sine mål raskere. Vi bruker teknologi til å forbedre de delene av salgsprosessen som preges av feilprioriteringer og dårlig ressursbruk.

De av våre kunder som har tatt i bruk løsningen oppgir at den adresserer følgende områder 

 

Kundereferanse: 

Les om hvordan Blomsterringen nå har tatt i bruk Leading the Team for sin butikkoppfølging.

 Blomsterringen_2

Kort om løsningen:

For den ansatte:

 • Innsikt og planlegging
  Hvordan presterer butikken i dag, hva ble dokumentert under forrige besøk og når er neste besøk planlagt.

 • Struktur i arbeid og oppfølging
  Med appen vil medarbeideren få støtte til å følge beste praksis under besøket .Det blir også enklere for nyansatte og vikarer å utføre jobben.

 • Tiltak og aktivitet
  Ta (stemmestyrte) notater, sett frister og få push-varsler, avtal neste møte, følg opp.

 • Dokumentasjon og rapportering
  Sjekklister fylles ut i løsningen og gir mulighet for analyse for å avdekke forbedringsområder eller fremheve beste praksis. Med kamera blir det enkelt å dokumentere hvordan dine varer blir presentert.
  Leading the team 4

For den ledelsen:

 • Innsikt og styringsinformasjon
  Oppdatert innsikt fra utført dokumentasjon under oppfølgingsbesøk presenteres i oversiktlige dash-boards for analyse og bearbeiding. 

LtL dashboard

 

Ta kontakt med oss

Lyst til å høre mer om Leading the Team og Contendo? Book et møte med oss for en uformell gjennomgang i et fysisk møte eller på telefon!